Month: June 2012

aki-aki sakti

Posted on Updated on

dina kapal pesiar saperti biasa dina dek the mangsa panon poe kasorenakeun ngarumpul panumpang saruka bungah.
ma’lum sore eta srangenge bangun anu betah pisan nyaangan nu di lautan. alias halodo.
suka seuri kolot budak, isteri pameget, nini-nini aki-aki, komo barudak ngora na mah.
rame saruka bungah.
dina satengahing saruka bunga sukan-sukan, aya nu ngajerit ti tungtung dek. horeng the aya budak anu ngagejebur ka laut. ku saruka bungah, budak the teu kapalire ku indungna lulumpatan.
atuh geumpeur sakapal the… pada-pada bingung kumaha nyalametkeun eta budak.
teu aya hiji oge anu nulungan.
kapten kapal nyorowok, “meredih ka para wargi manawi aya nu haat nulungan? da abdi mah teu wani” (jigana kapten the baheulana teu latihan di laut, di balong jigana)
jalma nu sakitu lobana the jempling teu aya nu wani nyodorkeun diri bakat ku sieun ku laut anu sakitu jerona.
sadaya hemar-hemir sieun sanajan laut the katingalina tenang. indung budak nu ngagjebur riwih-rawah (basa tegalllumbu) menta tulung kanu hadir.
naaaa atuh..
ARI GAJLENG TEH aya nu ngagejebur ka laut.
ditelek-telek horeng teh aki-aki wani pisan.
atuh hadir tina jempling ngadadak ibur. kaget pacampur jeung bungah
aki-aki the geuwat ngarawel budak nu murag tea, terus ngojay.  panumpang kapal dina dek gura-giru nareangan tampar/tambang terus dialungkeun ka handap. aki-aki ditarik kana kapal ku sarera.
barang hanjat, nu hadir surak ayeuh-ayeuhan…
“hebat..!!!”
“aki-aki berjiwa pahlawan..!!”
“aki-aki sakti!!”
pokona mah kabehan reueus jeung bungah. sasat si aki jadi PAHLAWAN..
nu hadir pada muji pada ngarangkul ka si aki bari sarurak. komo kolotna budak mah teu sirikna nyiuman kana pean si aki.
tapi si aki nu pada muji the kalah haseum paromana. peunteuna beureum bari jamotrot.
bosongot pokona mah.
“SAHA TADI NU NYUNTRUNGKEUN AING???!!!” cenah. ***

*Mastrip, 9 Juni 2012

Posted with WordPress for BlackBerry.

Advertisements